Add Your NGO

List of NGOs in Odisha


DetailsAasha 'O' SatkarBARGARH
DetailsAbhipsa Pratibasi Mahila SamitiBARGARH
DetailsAbhyudaya,BARGARH
DetailsAdarsha Swachhasebi SangathanBARGARH
DetailsAhawan,BOUDH
DetailsChandra Sekhar Pathagar,BOUDH
DetailsGramya Vikas Parisad,(GVP),BOUDH
DetailsGre-Care Health Association,BOUDH
DetailsAdivashi Amar Jyoti Club,DEOGARH
DetailsAkhila Bharat Harijan & Adivashi Kalyan Sangha,DEOGARH
DetailsAnachalik Lakhyoghar Harijan Samaj,DEOGARH
DetailsAmar Jyoti Club,DEOGARH
DetailsApex Guide Line,GAJAPATI
DetailsAtree,GAJAPATI
DetailsCan & Able, \r\nGAJAPATI
DetailsCARD,GAJAPATI
DetailsCentre For Community Development,GAJAPATI
DetailsCURE,GAJAPATI
DetailsAction Aid And Sneha AviyanJAGATSINGHPUR
DetailsAnanta Kishore Yubak SanghaJAGATSINGHPUR
DetailsAntardrustiJAGATSINGHPUR
DetailsAntyodaya Seva KendraJAGATSINGHPUR
DetailsArpanJAGATSINGHPUR
DetailsAssociation For Women And Rural DevelopmentJAGATSINGHPUR
DetailsCASDJAGATSINGHPUR
DetailsCommunity Management GroupJAGATSINGHPUR
DetailsAbhijanJAJPUR
DetailsAbhimanyu Jubak SanghaJAJPUR
DetailsAsha Nayakam Seva SanghaJAJPUR
DetailsBhagabati Seva SanghaJAJPUR

All Rights Reserved@Jumarab Software Solutions Pvt. Ltd.